އީ-ކައުންސިލް ފައިނޭންސަލް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖުމަންޓް މޮޑިއުލް ރޯލްއައުޓް ކުރުމުގެ ޓްރޭނިން ޕްރޮގުރާމެއް ބާއްވައިފި.

ކައުންސިލްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ޑިވެލޮޕް ކޮށްފައިވާ އީ-ކައުންސިލް ފައިނޭންޝަލް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖުމަންޓް މޮޑިއުލް ރޯލްއައުޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި މި

Read more

ލ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލެކްރެޑް ޕްރޮގުރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

ލެކްރެޑް (ލޯ އެމިޝަން ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް) ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 23 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 8:30 ގައި ލ.ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި

Read more

އަތޮޅަށް ރީތިނަމާ ޝަރަފު ހޯއްދަވައި ދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން

މި އަހަރުގެ ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ ޢިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނު ޢަބުދުލްގައްޔޫމު 11.11.2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދެއްވައިފި އެވެ. މި އިނާމަކީ ދިވެހިޤައުމަށާއި ދިވެހި މުޖުތަމައަށް

Read more
Page 2 of 3123