ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަހީދު ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަހީދު މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ހައްދުއްމައްޗަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެކަމަނާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ވަރލްޑް ބޭންކްގެ އިސްވެރިން ހިމެނޭ ޓީމަކާއި،ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި އެމަނިކްފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އާއި އެމަނިކްފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙުމަދު މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހައްދުއްމައްޗަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ކައްދޫ އެއަރޕޯޓަށް ފައިބައިވަޑައިގެންނެވުމާއެކު

Read more