ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 2018 ފުރަތަމަ 06 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތް ނިންމާ ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުކުރުން

މިމޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (2010/7) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން މިކައުންސިލާއި މަތިކޮށްފައި ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ

Read more

އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ލިބުނުފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް

2018ޖެނުއަރީ 2018ފެބުރުއަރީ 2018މާރިޗް 2018އޭޕްރީލް 2018މެއި 2018ޖޫން 2018ޖުލައި 2018އޯގަސްޓް 2018ސެޕްޓެމްބަރ 2018އޮކްޓޯބަރ 2018ނޮވެމްބަރ 2018ޑިސެމްބަރ 2019ޖަނަވަރީ 2019ފެބުރުވަރީ 2019މާރިޗް

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސް ދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

އިސްދޫ ކައުންސިލް ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މާބައިދޫ ކައުންސިލް މުންޑޫ ކައުންސިލް ގަން ކައުންސިލް ފޮނަދޫ ކައުންސިލް މާމެންދޫ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ކައުންސިލް ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް

Read more