Secretariate of the    
Hadhdhunmathi Atoll Council    
     
 
Other Links >

csc.gov.mv
  • Iulaan
  • Quick Links . . .
     
  MAY 20, 2014
    240-CA-2014-31
   
   
     
  MAY 21, 2014
    (IUL)240-CA-240-2014-30
   
މިއޮފީހަށް ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޢިޢުލާނާގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަލުން އެތަކެތި ހޯދުމަށް.....
     
  MAY 13, 2014
    (IUL)240-ADS/240/2014/27
    އޮފީސް ހިންގަމުންގެންދާ އިމާރާތުގެ ބައެއް މަތާމާތު ކުރުމަށް
     
  (IUL)240-ADS/240/2014/26
    ބައެއް އޭސީ މަރާމާތު ކުރުމާއި 2 އެއާރކޯން ގަނެ އިންސްޓޯލް ކުރުން
     
  (IUL)240-ADS/240/2014/28
    އޮފީސް އިމާރާތަށް 2 ފާޚާނާ އިތުރު ކުރުން
     
    April 24, 2014
  (IUL)240-CA-240-2014-24
    ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
     
    April 20, 2014
  (IUL)240-ADS/240/2014/22
    ދިގުންރަހާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.pdf
     
  (IUL)240-ADS/240/2014/21
    ދޮންބެރަހާ ކުއްޔައް ދޫކުރުން.pdf
     
  (IUL)240-ADS/240/2014/20
    ފެންބޯހުރާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.pdf
     
  (IUL)240-ADS/240/2014/17
    ކަޅު ރަހާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.pdf
     
  (IUL)240-ADS/240/2014/16
    ކަށިދޫ ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.pdf
     
  (IUL)240-ADS/240/2014/23
    ކުޑަ މުންޏަފުށި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.pdf
     
  (IUL)240-ADS/240/2014/15
    ބެންމާފުށި ކުއްދިނުމާބެހޭ.pdf
     
  (IUL)240-ADS/240/2014/18
   

މަހި ގުޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.pdf

     
  (IUL)240-ADS/240/2014/14
    ބިލެތްތޭރަހާ ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ.pdf
     
  (IUL)240-ADS/240/2014/23
    ކުޑަ މުންޏަފުށި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.pdf
     
     
Read More >>

 

  • Projects . . . .
Housing Unit . . Link Roard . . . Bus Service . . .