Secretariate of the    
Hadhdhunmathi Atoll Council    
     
Other Links >

csc.gov.mv

 

އަތޮޅު ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް
  • Quick Links . . .
     
     
21/10/2014    
ތިޜީސް އެއްވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން ތައް
     
14/10/2014    
ތިރީސްވަނަ ޖަލްސާހެ ނިންމުން
     
29/09/2014    
އޮނަތިރީސް ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
     
01/09/2014    
ސައްބީސް ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން
     
25/08/2014    
ފަންސަވީސް ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން
     
18/08/2014    
ސައުވީސް ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން ތައް
     
11/08/2014    
ތޭވީސް ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން ތައް
     
21/07/2014    
އެކާވީސް ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން
     
14/07/2014    
ވިހި ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން ތައް
     
07/07/2014    
ނަވާރަ ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން
     
30/06/2014    
އަށާރަ ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް
     
25/06/2014    
ސަތާރަ ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް
     
23/06/2014    
ސޯޅަވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް
     
02/06/2014    
ތޭރަ ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންނުމް
     
26/05/2014    
ބާރަވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން ތައް
     
12/05/2014    
އެގާރަވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން ތައް
     
12/05/2014    
ދިހަވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން ތައް
     
28/04/2014    
ނުވަ ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން
     
14/04/2014    
އަށްވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން ތައް
     
14/04/2014    
ހަތްވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން ތައް
     
07/04/2014    
ހަވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން ތައް
     
31/03/2014    
ފަސްވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން
     
24/03/2014    
ހަތަރުވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން
     
18/03/2014    
ތިންވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން ތައް
     
03/03/2014    
އެއްވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުން ތައް