ރަށުކައުންސިލް ތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: ޙުސައިން ޚަލީލް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: އަޙުމަދު ފައިޞަލް

ކައުންސިލް މެމްބަރ: އިބްރާހީމް ފައުޒީ

ފޯން: 6800709

އީމެއިލް: idhara395@gmail.com

 

ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: ޙުސައިން ޚަލީލް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ކައުންސިލް މެމްބަރ: އަޙުމަދު ފަރުޙާން

ފޯން: 6800730

އީމެއިލް: idhara456@gmail.com

 

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: ޙުސައިން އަޝްރަފް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: އަޙްމަދު ޝަރީފް

ކައުންސިލް މެމްބަރ: ޙުސައިން ފަޒީލް

ފޯން: 6800724

އީމެއިލް: Dhanbidhoo.council@live.com

 

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: ޢަލީ ފައިސަލް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ކައުންސިލް މެމްބަރ: ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު

ފޯން: 6800708

އީމެއިލް: info.maabaidhoo@gmail.com

 

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: އިބްރާހީމް ނަޢީމް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: ޢާދަމް ނާޞިފް

ކައުންސިލް މެމްބަރ: ޙުސައިން ޒަޢީމް

ފޯން: 6800714

އީމެއިލް: lmundoooffice@gmail.com

 

ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: މުޙައްމަދު ޝިޔާމް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: އަޙްމަދު ޝާހީން

ކައުންސިލް މެމްބަރ: އިބްރާހީމް އަޢުރާފް

ކައުންސިލް މެމްބަރ: މުޙައްމަދު ސުނިލް

ކައުންސިލް މެމްބަރ: އިސްމާޢީލް ޒަކީ

ފޯން: 6800766

އީމެއިލް: gan.municipal@gmail.com

 

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: އަޙްމަދު ރިޔާޟް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: މޫސާ ޢަބުދުﷲ

ކައުންސިލް މެމްބަރ: އަޙްމަދު ޠޯހާ

ފޯން: 6800082

އީމެއިލް: laamufonadhoocouncil@gmail.com

 

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: ޢަބުދުލް މުޙުސިން މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: ޙުސައިން ޙަބީބް ޢަލީ

ކައުންސިލް މެމްބަރ: ޔޫސުފް އިރުފާން

ފޯން: 6800705

އީމެއިލް: maamendoo@hotmail.com

 

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: ނާފިޒް ޙުސައިން

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: އަޙުމަދު ފައިޞަލް

ކައުންސިލް މެމްބަރ: މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ޢަލީ

ފޯން: 6800005

އީމެއިލް: l.hithadhoo@hotmail.com

 

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: އަސްމާޢު އަބޫބަކުރު

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: ލިރުޤާމް ސަޢީދު

ކައުންސިލް މެމްބަރ: ޞަބްރީ ޢަބުދުﷲ

ފޯން: 9995970

އީމެއިލް: kuna.council@gmail.com

 

ހައްދުންމަތީ މާވަށް ކައުންސިލް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް: އަޙުމަދު މޫސާ

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް: އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު

ކައުންސިލް މެމްބަރ: ޢާދަމް ޢަބުދުއްރަޙުމާން

ފޯން: 6800718

އީމެއިލް: maavahcouncil@gmail.com