ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (ކައުންސިލް އޮފިސަރ)


ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް