ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް(ކައުންސިލް އޮފިސަރ)


ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް