ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (ލީގަލް އޮފިސަރ)


ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް