ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 102 ވަނަ މާއްދާގެ “ހ” ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެ ކައުންސިލްތަކުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި، މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް، 2022 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅި ކައުންސިލްތައް

އިސްދޫ ކައުންސިލް

ކަލައިދޫ ކައުންސިލް

މުންޑޫ ކައުންސިލް

ގަން ކައުންސިލް

މާމެންދޫ ކައުންސިލް

ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް

ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅި ކައުންސިލްތައް

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް