ލ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލެކްރެޑް ޕްރޮގުރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

ލެކްރެޑް (ލޯ އެމިޝަން ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް) ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 23 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 8:30 ގައި ލ.ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި

Read more

އަތޮޅަށް ރީތިނަމާ ޝަރަފު ހޯއްދަވައި ދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން

މި އަހަރުގެ ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ ޢިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނު ޢަބުދުލްގައްޔޫމު 11.11.2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދެއްވައިފި އެވެ. މި އިނާމަކީ ދިވެހިޤައުމަށާއި ދިވެހި މުޖުތަމައަށް

Read more