މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒް އައްޝައިޙް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޙް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ މި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު 10:00 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

Read more