ހައްދުންމަތީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ހައްދުންމަތީގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި

Read more

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

Read more