ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލާމަސީލު ލާމު ސްކޫލްތަކުގެ އެއްވަނަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ލާމަސީލު ލާމު ސްކޫލްތަކުގެ 1ވަނަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތަކީ ހައްދުންމަތީގައި ހުނަރުވެރި ވާހަކަދެއްކުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ހައްދުންމަތީގެ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ހައްދުންމަތީ

Read more

ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 2022

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް

Read more