ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުކުރެވުނު ކައުންސިލަރުންގެ މާލީބަޔާންތައް

އިސްދޫ ކައުންސިލް ކައުންސިލް ރައީސް އިބްރާހިމް ޚަލީލް ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އާދަމް ނަސީމް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙަސަން ނަޖީބް ކައުންސިލް މެމްބަރ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ ކައުންސިލް

Read more

ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން 2021 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރާއި، 2022 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓް

ލ. އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް 2021

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ

Read more