ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްޞީލްކުރާ ބައިވެރިންގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފެށިއްޖެ

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާ 30 ބައިވެރިން ހޮވުމަށް  ލ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ލާމު

Read more