ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 2021

އިސްދޫ ކައުންސިލް ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މާބައިދޫ ކައުންސިލް މުންޑޫ ކައުންސިލް ގަން ކައުންސިލް ފޮނަދޫ ކައުންސިލް މާމެންދޫ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ކައުންސިލް ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް

Read more

ހައްދުންމަތީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ހައްދުންމަތީގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސް ދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ

Read more