ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުކުރެވުނު ކައުންސިލަރުންގެ މާލީބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (2010/7)ގެ 121 ވަނަ މާއްދާގައި، ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ

Read more

ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން 2021 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރާއި، 2022 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓް

ލ. އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

Read more