ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް

ކައުންސިލް ހުށަހެޅި ތާރީޚް މުންޑޫ ކައުންސިލް 26/07/2021 ކަލައިދޫ ކައުންސިލް 27/07/2021 ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް 30/07/2021 ގަން ކައުންސިލް 02/11/2021 މާމެންދޫ ކައުންސިލް 18/01/2022

Read more