ހައްދުންމަތީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފައަންނަމުންދާ ގޮތް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ/ފެބުރުވަރީ

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ

Read more