ހައްދުންމަތީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފޯމްތައް: ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް: މުޖުތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ހިތްވަރިދިނުމުގެ އިނާމް: މަޤާމްތައް ނުވަތަ ވަނަ ހޯދާ ފާރާތް ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް:

Read more