ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުކުރެވުނު ކައުންސިލަރުންގެ މާލީބަޔާންތައް

އިސްދޫ ކައުންސިލް ކައުންސިލް ރައީސް އިބްރާހިމް ޚަލީލް ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އާދަމް ނަސީމް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙަސަން ނަޖީބް ކައުންސިލް މެމްބަރ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ ކައުންސިލް

Read more