ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކޮށްފި.

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނިމުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2022 މެއި 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލ.

Read more

ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެމިނަރ ބާއްވައިފި

ހައްދުންމަތީގެ ކުނި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ، މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލުން ރާވާ

Read more

ހައްދުންމަތީ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާ ބާއްވާއިފި

ހައްދުންމަތީގެ ކުލަބްޖަމިއްޔާތަށް ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާ ގުޅިގެން 2022 މާރިޗް 18 ން 20 އަށް ފޮނަދޫ ޢިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި

Read more

ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ބައްދަލުވުމެއް 2022 މާރިޗް 05 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނެވެ. ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެދުރު ޢުމަރު މާލަމުގައި ހެނދުނު 8:00 ން ހަވީރު 4:00 އަށް

Read more

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްޞީލްކުރާ ބައިވެރިންގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފެށިއްޖެ

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާ 30 ބައިވެރިން ހޮވުމަށް  ލ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ލާމު

Read more

އައު އަތޮޅު ކައުންސިލް ތައާރަފުވުމަށް މުޅި އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ތައާރަފުވުމަށް ހައްދުންމަތީގެ ހުރިހައި ރަށަކަށް ޒިޔާތްކޮށްފި އެވެ. މި ދަތުރުތައް ފެށުނީ 22 އޯގަސްޓް 2021 ވީ

Read more

ހައްދުންމަތީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ހައްދުންމަތީގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި

Read more

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އަޙުމަދު ރިޔާޟު އިންތިޚާބު ކުރެވިއްޖެ

މިއަދު 10:00 ގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެދުރު އުމަރު މާލަމުގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ އިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް

Read more

އދ. ދިގުރަށުގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މިއަދު މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

އދ. ދިގުރަށުގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މިއަދު މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ފޮނަދޫ ބަނދަރުން އެޓީމަށް ހޫނު މަރުޚަބާ އެއް ދެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާ މުވައްޒަފުންނެވެ.  މިހިނގާ

Read more

78 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލެއް ބާއްވައިފި

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 06:00 ގައި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި

Read more