މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އާތިފާ ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އާތިފާ މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. އެކަމަނާއަށް ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓާއި ގުޅިގެން އިފެކްޓިވް ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް ފޯރ ސްޕަވައިޒަރސް ޓްރެއިނިންގ އަދި އެމްޕްލޯއި ރިލޭޝަންޝިޕްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުން

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިއުޓާއި ގުޅިގެން  އިފެކްޓިވް ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް ފޯރ ސްޕަވައިޒަރސް އަދި އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންޝިޕްސް އާއި ބެހޭ 02 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމް

Read more

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މަހުލޫފު ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މަޙުލޫފު ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޓްރެއިންގ އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓިންގ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދިއުން

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޓްރެއިންގ އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓިންގ ޓްރެއިނިން އާއި ބެހޭ ޕްރޮގުރާމެއް މިއަދު

Read more

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަހީދު ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަހީދު މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ހައްދުއްމައްޗަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެކަމަނާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ވަރލްޑް ބޭންކްގެ އިސްވެރިން ހިމެނޭ ޓީމަކާއި،ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

Read more

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ހައްދުއްމައްޗަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ވަރލްޑް ބޭންކްގެ 4 ބޭފުޅުންނާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި އެމަނިކްފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އާއި އެމަނިކްފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙުމަދު މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހައްދުއްމައްޗަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ކައްދޫ އެއަރޕޯޓަށް ފައިބައިވަޑައިގެންނެވުމާއެކު

Read more

ސްޕޯކްސް ޕަރސަނަކަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މޫސާ ފައިޞަލް ހަމަޖައްސަވައިފި.

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯކްސް ޕަރސަނަކަށް މާވަށް ދާއިރާގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފައިޞަލް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މުސާ ފައިޞަލް ކައުންސިލްގެ ސްޕޯކްސް ޕަރސަނަކަށް ހަމަޖެއްސީ ކައުންސިލްގެ

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯޓިވޭޝަން ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯޓިވޭޝަން ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅޭ 06 ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ނޮވެންބަރު 03 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ އެދުރު އުމަރު މާލަމުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

Read more