މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮނަރަބަލް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ ލ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އިފާޑް) އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހިންގަމުންގެންދާ މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އަހުރަ ގޮފީގެ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޓީމު “ކަނބަލުން” ކުއަރޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ ސްޓޫޑަންޓްސް ޔޫނިއަން (އެންމެންޔޫއެސްޔޫ) ލ. ގަމުގެއަހުރަ ގޮފިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގަން ފޮނަދޫގެ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތުގެ ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލ. ގަމުގައި ފަށާފައިވާ ހޭންޑްބޯޅަ

Read more

އިހައްދުންމަތީ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ލ. އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން ޤާބިލް ޖީލެއް އުފައްދައި، އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި ދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށާއި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކިޔެވުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޫޙް އިތުރުކޮށް ރަށުފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅު

Read more