އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ލިބުނުފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް

2018ޖެނުއަރީ 2018ފެބުރުއަރީ 2018މާރިޗް 2018އޭޕްރީލް 2018މެއި 2018ޖޫން 2018ޖުލައި 2018އޯގަސްޓް 2018ސެޕްޓެމްބަރ 2018އޮކްޓޯބަރ 2018ނޮވެމްބަރ 2018ޑިސެމްބަރ 2019ޖަނަވަރީ 2019ފެބުރުވަރީ 2019މާރިޗް 2019އޭޕްރީލް 2019މެއި 2019ޖޫން 2019ޖުލައި 2019އޯގަސްޓް

Read more

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

Read more

އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް 2018 އަދި 2019 ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ

އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް 2018 ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް 2019 އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ 2018 ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ 2019

Read more