ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލް ހުށަހެޅި ތާރީޚް މާބައިދޫ ކައުންސިލް 07/07/2021 ކަލައިދޫ ކައުންސިލް 07/07/2021 މާވަށް ކައުންސިލް 07/07/2021 މާމެންދޫ ކައުންސިލް 08/07/2021 ދަނބިދޫ ކައުންސިލް 09/07/2021 ފޮނަދޫ ކައުންސިލް

Read more