ރަށުކައުންސިލްތައް

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800709

ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800730

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800724

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800708

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800714

ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް

ފޯން: 6800766

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800082

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800705

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800005

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 9995970

ހައްދުންމަތީ މާވަށް ކައުންސިލް

ފޯން: 6800718