ރަށުކައުންސިލް މެމްބަރުން

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800709

އިބްރާހިމް ޚަލީލް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙުމަދު ފައިޞަލް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

އިބްރާހީމް ފައުޒީ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800730

އިބްރާހިމް ޚަލީލް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

އަޙުމަދު ފަރުޙާން

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800724

ޙުސައިން އަޝްރަފް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝަރީފް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

ޙުސައިން ފަޒީލް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800708

ޢަލީ ފައިސަލް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800714

އިބްރާހީމް ނަޢީމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢާދަމް ނާޞިފް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

ޙުސައިން ޒަޢީމް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް

ފޯން: 6800766

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝާހީން

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

އިބްރާހީމް އަޢުރާފް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ސުނިލް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

އިސްމާޢީލް ޒަކީ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800082

އަޙްމަދު ރިޔާޟް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޢަބުދުﷲ

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

އަޙްމަދު ޠޯހާ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800705

ޙުސައިން ޙަބީބް ޢަލީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޔޫސުފް އިރުފާން

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 6800005

ނާފިޒް ޙުސައިން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙުމަދު ފައިޞަލް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ޢަލީ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް

ފޯން: 9995970

އަސްމާޢު އަބޫބަކުރު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ލިރުޤާމް ސަޢީދު

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

ޞަބްރީ ޢަބުދުﷲ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ހައްދުންމަތީ މާވަށް ކައުންސިލް

ފޯން: 6800718

އަޙުމަދު މޫސާ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

ޢާދަމް ޢަބުދުއްރަޙުމާން

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ