ގުޅުއްވުމަށް

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބޮޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ

1508

ޕީ.އޯ ބޮކްސް: AC-018

ފޯން:6800713

އީމެއިލް: info@laamu.gov.mv

ވެބްސައިޓް: www.laamu.gov.mv

 

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ


ނަން: މޫނިސާ ޖައުހަރީ

މަޤާމް: އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފޯން:6800713

އީމެއިލް: moonisa@laamu.gov.mv