ހައްދުންމަތީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ފޯމް

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް: މުޖުތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް: މަޤާމްތައް ނުވަތަ ވަނަ ހޯދާ ފާރާތް ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް: ތޫނުފިލި ތަރި ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް:

Read more