ތަޞައްވުރު

ހައްދުންމައްޗަކީ ހުރިހައިގޮތަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތި ކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބި ކުރާ ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތަޢުލީމީގޮތުން ޤާބިލު، ޞިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، ވިޔަފާރިއާއި ތަފާތު އެކިއެކި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އުމްރާނީގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެހެންއަތޮޅުތަކަށް ނަމޫނާ، ފަންނުވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.