ކައުންސިލަރުންގެ މައުލޫމާތު

އިސްމާޢީލް ޢަލީ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ރިޔާޒް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް (ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

އިބުރާހީމް ޚަލީލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ (އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

އަޙްމަދު ސިޔާމް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ (ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

އިބުރާހީމް މިމްރާޙް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ (ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

އިބްރާހީމް ވިޝާމް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ (މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

އާދަމް ނާޞިފް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ (މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

އަޙްމަދު ޒަކީ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ (ގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

އަޙްމަދު މޫސާ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ (މާވަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

ޙަސަން ރަމީޒް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ (މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

އިބުރާހީމް ޝަމްޢޫން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ (ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

އިބުރާހީމް ޝަކީބް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)