ކައުންސިލަރުންގެ މައުލޫމާތު

އިސްމާޢީލް ޢަލީ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ރިޔާޒް

ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް (އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް)

އިބުރާހީމް ޚަލީލް

އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ސިޔާމް

ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބުރާހީމް މިމްރާޙް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ވިޝާމް

މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އާދަމް ނާޞިފް

މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޒަކީ

ގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު މޫސާ

މާވަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ރަމީޒް

މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބުރާހީމް ޝަމްޢޫން

ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބުރާހީމް ޝަކީބް

ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް


ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް