ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 2023 މެއި 17ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި ބޭއްވި

Read more

ލާމަސީލު ލާމު ހައްދުންމަތީ އެވޯޑް ޙަފްލާ ބާއްވައިފި.

ލ. އަތޮޅަށް ރީތި ނަމާއި، ޝަރަފުވެރި ވަނަތަކާއި، މަޤާމުތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށާއި، ކައުންސިލްތަކަށާއި، ޚިދުމަތްތެރި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކަށާއި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ

Read more

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލާމަސީލު ލާމު ސްކޫލްތަކުގެ އެއްވަނަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ލާމަސީލު ލާމު ސްކޫލްތަކުގެ 1ވަނަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތަކީ ހައްދުންމަތީގައި ހުނަރުވެރި ވާހަކަދެއްކުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ހައްދުންމަތީގެ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ހައްދުންމަތީ

Read more

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަރ ސްކޫލް 3ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަރ ސްކޫލް 3ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ހައްދުންމަތީގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  ލާމުއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ. ލާމަސީލު ލާމު

Read more

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލާމަސީލު ލާމު އަތޮޅު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ.

ލާމަސީލު ލާމު އަތޮޅު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަކީ ހައްދުންމަތީގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤްރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. ލާމަސީލު ލާމު އަތޮޅު ޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ 12

Read more

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކޮށްފި.

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނިމުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2022 މެއި 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލ.

Read more

ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެމިނަރ ބާއްވައިފި

ހައްދުންމަތީގެ ކުނި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ، މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލުން ރާވާ

Read more

ހައްދުންމަތީ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާ ބާއްވާއިފި

ހައްދުންމަތީގެ ކުލަބްޖަމިއްޔާތަށް ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާ ގުޅިގެން 2022 މާރިޗް 18 ން 20 އަށް ފޮނަދޫ ޢިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި

Read more

ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ބައްދަލުވުމެއް 2022 މާރިޗް 05 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނެވެ. ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެދުރު ޢުމަރު މާލަމުގައި ހެނދުނު 8:00 ން ހަވީރު 4:00 އަށް

Read more