ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސް ދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ އަދި 2019 ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް

އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް 2018 ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް 2019 އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ 2018 ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ 2019

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/04/1.-Gan-Council.pdf”] [gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/04/2.-Kalaidhoo-Council.pdf”] [gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/04/3.-Isdhoo-Council.pdf”] [gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/04/4.-Dhanbidhoo-Council.pdf”] [gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/04/5.-Maabaidhoo-Council.pdf”] [gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/04/6.-Mundoo-Council.pdf”] [gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/04/7.-Kunahandhoo-Council.pdf”] [gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/04/8.-Maavah-Council.pdf”] [gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/04/9.-Hithadhoo-Council.pdf”] [gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/04/10.-Maamendhoo.pdf”]

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06 މަސް ދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

އިސްދޫ ކައުންސިލް ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މާބައިދޫ ކައުންސިލް މުންޑޫ ކައުންސިލް ގަން ކައުންސިލް ފޮނަދޫ ކައުންސިލް މާމެންދޫ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ކައުންސިލް ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

އިސްދޫ ކައުންސިލް ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މާބައިދޫ ކައުންސިލް މުންޑޫ ކައުންސިލް ގަން ކައުންސިލް ފޮނަދޫ ކައުންސިލް މާމެންދޫ ކައުންސިލް ހިތަދޫ ކައުންސިލް ކުނަހަންދޫ ކައުންސިިލް

Read more