ހައްދުންމަތީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް: މުޖުތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމް: މަޤާމްތައް ނުވަތަ ވަނަ ހޯދާ ފާރާތް ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް: ތޫނުފިލި

Read more