> Office Updates . . . . .
  • Quick Links . . .
   

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް

 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހިންގާ ގަވާޢިދު
ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ބަށިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމް
   
އަތޮޅު ކައުންސިލް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ލުއި ލޯން ދޫކުރުނ
(IUL)240-ADS/240/2015/60  
އިޢުލާން  
ލޯނަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް  
ލޯން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް  
އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާނެ ކްރައިޓީރިއާ  
ނަމޫނާ ސިޓީ  
FEB 23, 2015
ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހެއްހިންގުން  
ސިވިލްސަރވިސް އާއި މިކައުންސިލް ގުޅިގން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގައި ކިޔަވައިފިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ  
ތަންރީނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމް .  
 
 
 
:- Projects . . . .
Housing Unit Projects ... Gan/ Fonadhoo Link Roard Bus Services . . .