ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި | ޒެޕްވިސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ވޯޓަރ ޕިޔުރިފިކޭޝަން މެޝިންތައް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރެވިފައި.

[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/06/IUL240-ADS-240-2018-13.pdf”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *