ޒެޕްވިސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ވޯޓަރ ޕިޔުރިފިކޭޝަން މެޝިންތައް ހޯދާ މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/07/IUL240-ADS-240-2018-18.pdf”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *