އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

މިކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން މި ޖުލައި މަހުގެ 13 ން 15 އަށް ގެންދާ ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ން ފެށިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެދުރު ޢުމަރު މާލަމުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން 3 މުވައްފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕްލޭނިންގ، ބަޖެޓް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިންނެވެ.

މިޕްރޮގްރާމް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު ވިސްނުމަކީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން ކަމަށާއި، ރަށުކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކޮށް، ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުނަރާއެކީގައި ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަށްހުރި މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *