ޒެޕްވިސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ޕިއުރިފިކޭޝަން މެޝިންތަކެއް ހޯދާ މިއަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުން – އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް

[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/09/Evaluation-sheet.pdf”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *