ސްޕޯކްސް ޕަރސަނަކަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މޫސާ ފައިޞަލް ހަމަޖައްސަވައިފި.

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯކްސް ޕަރސަނަކަށް މާވަށް ދާއިރާގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފައިޞަލް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މުސާ ފައިޞަލް ކައުންސިލްގެ ސްޕޯކްސް ޕަރސަނަކަށް ހަމަޖެއްސީ ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިންނެވެ.


ނަން: މޫސާ ފައިޞަލް

މަޤާމް: ކައުންސިލް މެމްބަރ (މާވަށް ދާއިރާ)

މޮބައިލް: 9896405

އީމެއިލް: faisal@laamu.gov.mv