އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު

[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-conten[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2017/10/1vana-islaah.pdf”]

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު

[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2017/10/2vana-islaah.pdf”]

t/uploads/2017/10/Atoll_Council_Qawaaidhu-2011-fainal.pdf”]

01 އިސްލާހް

[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2017/10/3-vana-islaahge.pdf”]

02 އިސްލާހު

[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2017/10/4-vana-islaahge.pdf”]

އިސްލާހު 03

[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2017/10/5-vana-islaahge.pdf”]

އިސްލާހު 04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *