ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ލ. ފޮނަދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 27 ގެއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކުރުން