ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ (2022-2026) ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއިގުޅޭ ނޫސްބަޔާން 2021/8