ރަށު ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް 2021

ާނޫނު ނަންބަރު: 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މިއިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ކައުންސިލް
އިސްދޫ ކައުންސިލް
ކަލައިދޫ ކައުންސިލް
ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
މާބައިދޫ ކައުންސިލް
މުންޑޫ ކައުންސިލް
ގަން ކަައުންސިލް
ފޮނަދޫ ކައުންސިލް
މާމެންދޫ ކައުންސިލް
ހިތަދޫ ކައުންސިލް
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް
މާވަށް ކައުންސިލް