ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ލަނޑުދަނޑި ތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލްކުރެވުނު ކަންކަމާއި 2022 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑި ތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިގޮތާއިގުޅޭ ނޫސްބަޔާން 2022/3