ހައްދުންމަތީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފައަންނަމުންދާ ގޮތް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ/ފެބުރުވަރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު (7/2010) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ
މަތިން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން އެއްމަހު އާންމު ކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ، ފެބްރުވަރީ މަހުގައި މި ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު އާންމު ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު މި ކައުންސިލަށް ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން، ޖަނަވަރީ، ފެބްރުވަރީ މަހުގައި މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް، މި ކައުންސިލަށް 2022 މާރިޗް 31 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، މި އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލް