ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓާއި، ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ކައުންސިލްހުށަހެޅި ތާރީހްއިތުރުމަޢުލޫމާތު
އިސްދޫ ކައުންސިލް08/07/2021
ކަލައިދޫ ކައުންސިލް09/07/2021
ދަނބިދޫ ކައުންސިލް09/07/2021ރިޕޯޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވޭ
މާބައިދޫ ކައުންސިލް31/07/2021ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާފައި
މުންޑޫ ކައުންސިލް10/07/2021ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާފައި
ގަން ކައުންސިލް09/07/2021
ފޮނަދޫ ކައުންސިލް12/07/2021ރިޕޯޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވޭ
މާމެންދޫ ކައުންސިލް09/07/2021
ހިތަދޫ ކައުންސިލް09/07/2021
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް09/07/2021ރިޕޯޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވޭ
މާވަށް ކައުންސިލް10/07/2021ސުންގަޑީގެފަހުން ހުށަހަޅާފައި