ހައްދުންމަތީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފައަންނަމުންދާ ގޮތް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް/އެޕްރީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު (7/2010) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ
މަތިން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން އެއްމަހު އާންމު ކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް، އެޕްރީލް މަހުގައި މި ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު އާންމު ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު މި ކައުންސިލަށް ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން، މާރިޗް، އެޕްރީލް މަހުގައި މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް، މި ކައުންސިލަށް 2022 މޭ 31 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، މި އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ނަންމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ގޮތްމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ތާރީހްއަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ތާރީޚް
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް.ފޭސްބުކް10/05/202211/05/2022
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް.ފޭސްބުކް16/05/202216/05/2022
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް.ފޭސްބުކް13/05/202230/05/2022
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް.ފޭސްބުކް06/05/202208/05/2022
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް.ވެބްސައިޓް09/05/202211/05/2022
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް.ފޭސްބުކް16/05/202215/05/2022
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް.ފޭސްބުކް10/05/202210/05/2022
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް.ފޭސްބުކް26/05/202226/05/2022
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް.ފޭސްބުކް25/05/202223/05/2022
ހައްދުންމަތީ މާވަށް ކައުންސިލް.ފޭސްބުކް30/05/202230/05/2022