ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ 2022

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ޖުލައި މަހު ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަންޖެހެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 2022 ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކައުންސިލްތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.

ނަންބަރުކައުންސިލްގެ ނަންބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚްއަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚް
1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް29 ޖުލައި 202202 އޮގަސްޓް 2022
2ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް28 ޖުލައި 202230 ޖުލައި 2022
3ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް28 ޖުލައި 202203 އޮގަސްޓް 2022
4ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް31 ޖުލައި 202201 އޮގަސްޓް 2022
5ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް25 ޖުލައި 202229 ޖުލައި 2022
6ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް30 ޖުލައި 202201 އޮގަސްޓް 2022
7ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް30 ޖުލައި 202203 އޮގަސްޓް 2022
8ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް31 ޖުލައި 202209 އޮގަސްޓް 2022
9ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް31 ޖުލައި 202204 އޮގަސްޓް 2022
10ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް31 ޖުލައި 202203 އޮގަސްޓް 2022
11ހައްދުންމަތީ މާވަށް ކައުންސިލް31 ޖުލައި 202201 އޮގަސްޓް 2022