ލާމު މެރަތަން” ދުވުމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަން ޔޫބީލް އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމާއި، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ “ލާމު މެރަތަން” ދުވުމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ދުވުން އޮންނާނީ 23 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ފަތިހުން ފެށިގެންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 05 ޑިސެމްބަރ 2023 ހޯމަ ދުވަހެވެ.

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ.  ފޯމްލިންކް